skip to Main Content
info@stressbehandlingskonferencen.dk
STRESSBEHANDLINGSKONFERENCEN 2018

Programmet vil blive yderligere specificeret i nærmeste fremtid, der tages forbehold for ændringer i programmet

Stress i arbejdslivet – muligheder og udfordringer på de danske arbejdspladser
Torsdag 18. januar 2018
Kl. 10.00 - 16.30

TIDSPLAN

OPLÆG

SPEAKERE

10.00-10.10

VELKOMST

Velkommen til Stressbehandlingskonferencen 2018

Yun Ladegaard, Christian Gaden Jensen & Malene Friis Andersen
Arrangører af Stressbehandlings – konferencen 2018

10.10-10.20

ÅBNINGSTALE

Inger Schaumburg, Direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

10.20-10.45

Dyrk gentagelsen: om vanens betydning i et foranderligt arbejdsliv

Endnu en forandringsreform, der lurer rundt om hjørnet; afdelingens præstationskultur som skubber dig udover grænsen for din formåen; og dine egne forventninger til at dit arbejdsliv, da skal være meningsfuldt og livsgivende. Alt dette udgør en sprængfaglig cocktail.
I oplægget sættes fokus på betydningen af vaner for at forebygge stress i et sådant arbejdsliv. Hvis vi som ledere og medarbejdere ikke respekterer, hvordan vaner former vores forandringsparathed på individuelle måder, så kan arbejdslivet ende med sammenbrud fremfor succes.

Speaker:

Michael Pedersen,
Lektor. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School

10.50-11.15

Bæredygtigt arbejdsliv

Arbejdslivet er i forandring. Digitalisering har gjort det muligt at arbejde hvor og når som helst – og mange af os gør det. Det giver nye muligheder, men også nye udfordringer. I DONG Energy tror vi på, at mennesker, der trives på arbejdet, er gladere og har mere overskud – både i og uden for arbejdstiden. For virksomheden betyder det samtidig, at medarbejderne bliver længere tid i stillingen, at de har mindre fravær og skaber bedre resultater. Derfor arbejder vi på at skabe rammerne for et bæredygtigt arbejdsliv for vores medarbejdere.

Speaker:

Hanne Blume,
Global HR direktør, DONG Energy

11.15-11.45

Identity Performance Managements betydning for stress og kollegafællesskaber

I oplægget sættes der fokus på Identity Performance Management (IPM), som dækker over en ledelsesteknologi, der standardiserer, måler og evaluerer egenskaber, der tilhører medarbejderes personlighed. Gennem et casestudier vises det, hvordan IPM har en række alvorlige og modproduktive konsekvenser for både individer og organisationer – herunder stress i forskellige former.

Speakers:

Malene Friis Andersen,
Post.doc, Ph.d., cand.psych.aut. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

11.45-12.30

FROKOSTPAUSE

12.30-13.10

Tre skarpe lynnedslag

Job & Sind – anbefalinger til håndtering af psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen

På baggrund af en lang række internationale retningslinjer om forebyggelse og håndtering af de mest udbredte psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen, og med inddragelse fra en række interessenter, praktikere og eksperter, har Job&Sind opstillet en række nationale anbefalinger. I oplægget vil anbefalinger og det bagvedliggende reviewarbejde kort blive introduceret.

Speaker:

Majbritt Thorhauge Grønvad,
Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

God ledelse og stress – 2 uforenelige størrelser

Myten om den stærke, fejlfri og effektive leder gør det vanskeligt åbent at erkende – og dermed forebygge og håndtere stress blandt ledere. Dette er et problem, da en stor gruppe ledere rapporterer om middel eller svær stressbelastning. Lederstress kan underminere medarbejdernes trivsel og påvirke kvaliteten af opgaveløsning. Topledelsen skal derfor tage stress blandt sine ledere alvorligt – både af etiske hensyn og hensyn til bundlinjen og kundetilfredsheden.

Speaker:

Janne Skakon,
Organisationspsykolog, Ph.d. Cand.psych.aut. Organisationspsykolog Janne Skakon

Lokale samarbejdsfora som arbejdsmiljøvirkemiddel

Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) er et overenskomstmæssigt initiativ til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven. Ole Sørensen illustrerer hvordan den danske model kan styrke arbejdsmiljøarbejdet ved kort at fortælle om SPARK og hvordan lokale samarbejdsfora såsom MED og TRIO kan medvirke til forebygge og håndtere stress.

Speaker:

Ole Henning Sørensen,
SPARK-konsulent og lektor ved Aalborg Universitet

13.15-13.40

Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred

Medarbejdere, som oplever et belastet psykosocialt arbejdsmiljø, har måske forøget risiko for dårligere psykisk helbred. Det kan dog være vanskeligt at fastslå en entydig og direkte årsags-virknings-sammenhæng. I oplægget præsenteres den nyeste forskning fra et omfattende europæisk konsortium kaldet IPD-work, som analyserer enorme datasæt for at undersøge betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for helbredet.

Speaker:

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen,
Cand.scient.san.publ.,ph.d. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

13.40-13.55

Refleksioner på stationer

Refleksioner blandt konferencedeltagerne

13.55-14.20

PAUSE

14.20-14.45

Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet når en medarbejder bliver syg af arbejdet?

Arbejdsrelaterede psykiske lidelser på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet, hvad sker der når en medarbejder bliver syg af arbejdet? – Hvilke aktører involveres? – Og hvilke faktorer kan virke fremmende og hæmmende for helbred og tilbagevenden til arbejdsmarkedet?

Speaker:

Yun Ladegaard, Projektleder,
Cand.psych. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

14.50-15.15

Fra job til job – udbredelse af midlertidige ansættelser. Hvordan påvirker det stress og det psykiske arbejdsmiljø – og hvad gør vi ved det?

Oplægget fokuserer på, hvad det indebærer, at stadigt flere ansættes midlertidigt i projektstillinger og andre korte ansættelsesforhold. Hvordan påvirker den konstante usikkerhed om fremtiden stressniveauet hos den enkelte og hvordan kan vi adressere problemstillinger på en forebyggende måde?

Speaker:

Janne Gleerup,
Lektor, ph.d. Lærings- og arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

15.15-15.30

PAUSE

15.30-15.55

Når det går rigtigt galt – samspillet mellem den der rammes af stressrelateret depression og arbejdspladsen, før, under og efter

Præsentationen tager afsæt i 14 kvalitative interview med ansatte, der alle har været gennem en langtidssygemelding bl.a. forårsaget af stressfremkaldende forhold på arbejdet. I oplægget sættes der fokus på, hvad der fører til, at man en dag bryder sammen, hvordan helbredelsen sker efterfølgende og de udfordringer, der ligger i at arbejde sig tilbage til arbejdslivet.

Speaker:

Hans Jørgen Limborg,
Forskningschef, ph.d. Team Arbejdsliv ApS
Adjungeret professor, Roskilde Universitet

Ulrik Gensby,
Forsker, ph.d. Team Arbejdsliv ApS
Adjungeret lektor, Helix Kompetence Center, Linköping Universitet

16.00-16.25

Debat: Den danske model – hvilke muligheder og udfordringer indeholder den for løsning af stressproblematikken?

Deltagere:

Christina Sode Haslund, Arbejdsmiljøchef, Dansk Arbejdsgiverforening

Michael Ziegler, Formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening

Bente Sorgenfrey, Formand for FTF

Eva Secher Mathiasen, Formand for Dansk Psykologforening

16.25-16.30

Afslutning

Arrangørerne

Der tages forbehold for evt. sygdom/afbud fra enkelte oplægsholdere, hvis dette sker finder vi et godt alternativ.

Behandling af stress – hvad ved vi?
Fredag 19 januar 2018
Kl. 9.00-15.00

TIDSPLAN

OPLÆG

SPEAKERE

09.00-09.05

VELKOMST

Arrangørerne

09.05-09.15

Belastningsprofiler: Dimensionel stressbehandling i en biopsykosocial sundhedsforståelse

Oplægget tager udgangspunkt i årtiers ’jagt’ på en stressdefinition og skitserer en bredere forståelse af stress, som danner rammen for Dag 2 på konferencen. Der argumenteres her for en gradsvis og dimensionel, frem for kategoriel, tilgang til stressdefinitioner, til stressforskning og stressbehandling. En ny skala under udvikling, Belastningsprofilen, baseret på den biopsykosociale model, skitseres som et dimensionelt profileringsværktøj. Implikationer af en sådan stressforståelse diskuteres, såsom den kontinuum-baserede forståelse af sundhed versus sygdom, forståelsens overlap mellem forebyggelse og behandling, samt potentialer for tværdiagnostisk stressforskning samt et metodisk tværgående forandringsmål i forskellige typer stressbehandling.

Christian Gaden Jensen, Centerleder ved Center for Psykisk Sundhedsfremme, Postdoc ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi

09.15-09.45

Stressrelaterede søvnforstyrrelser og håndteringen heraf

Søvn og vågen reguleres af komplekst samspil i hjernen der forankres i hjernens aktiveringssystem. Denne er følsom for påvirkninger af in- og eksterne stimuli. En række søvnforstyrrelser er særlig hyppige ved stress. Dette tager udgangspunkt i den såkaldte hyperarousal model, der primært beskriver en række psykologiske og fysiologiske konsekvenser ved aktivering herunder stress. I aktuelle foredrag gennemgå de regulatoriske modeller, hvilket samspil der er til søvnforstyrrelser og muligheder for at håndtere disse.

Speaker:

Poul Jørgen Jennum,
Professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet, Dansk Center for Søvnmedicin Klinisk neurofysiologisk afdeling

09.50-10.20

Et neurosocialt perspektiv på stress – nye diagnostiske og behandlingsmæssige foci

I oplægget kombineres på den ene side den forskning der peger på at evolutionen med sociale pattedyr har modificeret det stresssystem Cannon beskrev. Og på den anden side hvordan denne forståelse kan anvendes til at identificere (diagnosticere) specifikke psykiske dysfunktioner (i dette tilfælde social selv stigmatisering). Social selv stigmatisering beskrives og diskuteres med afsæt i klinisk praksis.

Speaker:

Einar Baldvin Baldursson,
Lektor, klinisk hverdagspsykologi, ansvarlig for Center for Klinisk Hverdagspsykologi, Psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

10.20-10.45

PAUSE

10.45-11.00

MENTAL PAUSE

Guided meditation ved Marie Kronquist

· Et øjebliks stilstand

· Simplicitet og tilstedeværelse

· Vejrtrækning

Marie Kronquist, buddhistisk lærer som gennem de seneste 15 år har undervist i buddhistisk meditation og bevidsthedstræning. Hun er en del af det globale buddhistiske Shambhala Netværk, hvis vision er at vække visdom og medfølelse i det moderne samfund og inspirere til bæredygtighed, venlighed og tapperhed.

11.00-11.25

Fysisk aktivitet og hjernen

Musklen er et endokrint organ, der producerer myokiner i forbindelse med fysisk aktivitet. Disse myokiner er involveret i musklernes kommunikation med andre organer.

Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en række somatiske sygdomme, men er også af betydning for udvikling af demens og depression, samt håndtering af stress og angst. Oplægget vil belyse mulige mekanismer.

Speaker:

Bente Klarlund
Professor overlæge dr.med., leder af Center for Aktiv Sundhed
Rigshospitalet, Center for Aktiv Sundhed og Københavns Universitet

11.30-11.45

Livet efter stress – udvikling og muligheder

Bliver man den samme eller forandrer man sig, når man har haft stress? Spørgsmålene er mange hos folk, der bliver sygemeldt med stress. Oplægget giver svar på en lang række spørgsmål om, hvordan mennesker i den situation efterfølgende forandrer sig kognitivt og adfærdsmæssigt. Oplægget er baseret på en undersøgelse af ca. 70 tidligere stressramte der er kommet tilbage i arbejde.

Speaker:

Pernille Rasmussen,
erhvervspsykolog, Grow People

11.45-12.30

FROKOSTPAUSE

12.30-12.45

Manu Sareen vil fortælle om, hvad danskerne selv fortæller til foreningens rådgivning
om et liv med stress. Formanden for Stressforeningen vil også give os temperaturen
på stressudfordringen i Danmark og om hvorvidt stress kurven er stigende og hvorfor
danskere, der kontakter Stressforeninger bliver stressede.

Speaker:

Manu Sareen, formand for Stressforeningen

12.50-13.20

Hjertepatienter med ondt i livet: Behandling og udfordringer

Stress relateret til fysiske sygdomme udgør en væsentlig faktor for mental sundhed. Således ser man indenfor hjertekar-sygdomme, at hver femte patient med hjertesygdom lider af depression eller angst. Hvilke konsekvenser har den mentale stress og psykopatologi for hjertepatienterne? Hvilke behandlinger kan vi tilbyde for at afhjælpe sygdomsrelateret stress og forbygge psykisk sygdom? Er der evidens for at sådanne tiltag virker? Hvor langt er vi ift at behandle både det kropslige hjerte og det psykosociale hjerte i klinisk praksis?

Speaker:
Susanne S. Pedersen
Professor, Ph.d., cand.psych. Institut for Psykologi, Forskningsenheden for Medicinsk Psykologi, Syddansk Universitet og Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital

13.20-13.45

PAUSE

13.45-14.00

Stressforskning med kikkerten for det blinde øje?

To enslydende spørgsmål til Nadja Prætorius på en stresskonference for ledere, udløste et flashback til en sejltur i stormvejr på et mindre skib på vej til en polynesisk ø, Mungiki, i Stillehavet. Øen var ikke afbildet på kaptajnens søkort, og det måleinstrument, som kaptajnen brugte til at udregne skibets geografiske placering, var en sekstant, der kun
kunne bruges, når solen var fremme på himlen. Kaptajnen selv var fra Melanesien, og havde aldrig før taget turen med sit skib til Mungiki. Hvad hendes flashback til sejladsen på Stillehavet har at gøre med moderne stressforskning, vil hun uddybe i sit oplæg.

Speaker:

Nadja U. Prætorius, Forfatter og foredragsholder, mag.art. i psykologi og specialist og supervisor i psykoterapi.

14.00-14.15

Indslag

Arrangørerne

14.15 – 14.50

Kræft er stressende

Beskrivelse af oplæg: Kræft og kræftbehandling kan være fysisk, psykisk og socialt belastende for såvel patienter som pårørende, og kan derfor resultere i belastningsreaktioner eller sygdomsrelateret stress. Oplægget præsenterer den foreliggende dokumentation for psykologisk forebyggelse og behandling af disse belastninger. De undersøgte behandlingstyper omfatter eksempelvis kognitiv adfærdsterapi, visualisering, og mindfulness-baseret terapi, herunder internetbaserede versioner af disse behandlinger mht. at gøre de virksomme behandlinger mere tilgængelige for de, der har behov for det.

Speaker:

Bobby Zachariae,
Professor, dr.med., cand.psych. Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

14.50 – 15.00

Afslutning

Speaker:

Arrangørerne

Vi har inviteret Anne Ryom til at facilitere små aktive pauser, hvor du kan opleve; at få kontakt til et dybt, roligt åndedræt, afspænding af krop og sind v.h.a. vibration fra din stemme, samt glæden forbundet med sang. Anne Ryom arbejder til daglig med sangterapi og afspænding af krop og sind v.h.a. lyd, stemme og sang, og mener sang kan hjælpe til sundhed og trivsel i en travl hverdag. Du kan læse mere metoden på http://anneryom.dk/

Programmet vil løbende blive opdateret her på siden med flere oplægsholdere på dag 2.

Back To Top