skip to Main Content
info@stressbehandlingskonferencen.dk
STRESSBEHANDLINGSKONFERENCEN ER AFHOLDT

Programmet vil blive yderligere specificeret i nærmeste fremtid, der tages forbehold for ændringer i programmet

Stress i arbejdslivet – muligheder og udfordringer på de danske arbejdspladser
Torsdag 24. januar 2019
Kl. 10.00 - 16.50

TIDSPLAN

OPLÆG

SPEAKERE

9.30-10.00

MODTAGELSE & MORGENKAFFE

10.00-10.15

ÅBNING AF KONFERENCEN

Velkommen til Stressbehandlingskonferencen 2019

Yun Ladegaard, Christian Gaden Jensen & Malene Friis Andersen
Arrangører af Stressbehandlings- konferencen 2019

10.20-10.50

Sociale relationer på afveje i arbejdsfællesskaber – Arbejdspladskulturs betydning for udvikling af stress

Fra utallige undersøgelser ved vi, at kvaliteten af samarbejdsrelationer på arbejdspladsen har stor betydning for om vi oplever trivsel eller det modsatte nemlig mistrivsel i arbejdet. Men udover, at konflikter kan opleves som (meget) belastende, hvad er det så egentlig, der sker i arbejdsfællesskaber, når vi oplever at blive belastede af samarbejdsrelationerne?  Vi taler ofte om at arbejdspladskultur har betydning for trivsel, men hvordan kan arbejdspladskultur være belastende og ligefrem føre til stresssygemeldinger? I det etnografisk funderede forskningsprojekt ’Når mobning griber arbejdspladsen’ undersøger Mille Mortensen, hvordan arbejdspladskultur kan producere måder at være sammen om arbejdet på der kan opleves som krænkende, belastende og ligefrem føre til sygdom i af stress.

Speaker:

Mille Mortensen
Forsker og organisations- og ledelseskonsulent. Københavns Universitet

10.55-11.25

Nøglesamtalen – Lederes håndtering af medarbejderstress

Sygemelding eller ej? Lederen er tit den sidste, der bliver konsulteret, når en medarbejder føler, det er svært at slå til i jobbet. Men netop samtalen med lederen kan blive afgørende for, om det ender med en stress-sygemelding. Den enkelte leder har imidlertid ofte en ensporet tilgang til samtalen med en stressramt medarbejder. Det betyder, at den pressede medarbejder ikke føler sig hørt. Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, der er baseret på enkeltinterviews med stressramte, tidligere stressramte og deres ledere.

Speaker:

Tanja Kirkegaard
Organisationspsykolog og Adjunkt ved Institut for Psykologi på Århus Universitet

Janne Skakon
Organisationspsykolog, Ph.d. og Ekstern Lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet

11.25-11.50

Ledergruppen som knudepunkt for stressforebyggelse

Opgaven med at forebygge og håndtere stress lander ofte på lederens bord. Men opgaven er yderst kompleks og handlingsrummet begrænset – særligt når du sidder som mellemleder i en stor og politisk styret organisation. Du kan ikke løse opgaven alene. Derfor sættes der i PS – Indsats for psykisk Sundhed i Københavns kommune – fokus på ledergruppen som afgørende knudepunkt i stressforebyggelse på arbejdspladsen. Det er i ledergruppen man sammen kan lægge en klog kurs for ledelse af medarbejderne. Det er herfra man bevidst kan præge kulturen og strukturerne i organisationen. Det er her man kan lægge en fælles strategi for de udfordringer der er på vej og sammen drøfte, hvorvidt og hvordan der skal ledes opad i ledelsesstrengen – eller udad til samarbejdspartnerne. Det er også her man kan arbejde effektivt med at forebygge stress hos lederne selv.
I dette oplæg præsenteres konkrete praksiserfaringer og nyttige redskaber fra arbejdet med de kommunale ledergrupper.

Speaker:

Mette Kjærgaard Svendsen
Specialist i arbejds- og organisationspsykologi, chefkonsulent og Projektleder i PS: Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns kommune

11.50-12.40

Frokostpause

12.40-13.20

Tre skarpe lynnedslag

Hvilke forskningsmetoder må pege på en sammenhæng mellem arbejde og helbred?

I mange sammenhænge tales der om, hvordan arbejdet kan påvirke vores psykiske helbred i både positiv og negativ retning. Men som det vil blive fremført i lynnedslaget, så vurderes nogle forsknings- og vidensformer ikke som legitime i det politiske system. Kvalitative forskningsstudier om sammenhæng mellem arbejde og helbred inddrages yderst sjældent, og som vi skal se, har det en række konsekvenser.

Speakers:

Malene Friis Andersen
Post.doc, Ph.d., cand.psych.aut. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet

Vi går i dag på arbejde med liv og sjæl. Når vi samtidig mødes af modsatrettede krav, kan vi blive fyldt af en skjult, invaliderende skamfølelse som kan ødelægge relationerne på arbejdspladsen. Pernille Steen Pedersen fortæller om hendes
forskning, hvor hun har udpeget skam som en central følelse ifm. Stress. Oplægget giver et nyt blik på, hvordan vi kan forstå forskellige reaktionsmønstre og blive bedre til at håndtere stressreaktioner i et arbejdsfællesskab.

Speakers:

Pernille Steen Pedersen
Ph.d., Post.doc på CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Stress og smerter – hvad har vi lært

Med udgangspunkt i en omfattende arbejdspladsindsats målrettet reduktion af smerter og stress i en større dansk medicinal virksomhed, vil Kenneth Jay, PhD i dette oplæg, give et kort oprids over tværfaglige interventionsstrategier for et forbedret biopsykosocialt arbejdsmiljø, samt diskutere typiske barrierer og løsningsmodeller for vedvarende implementering og operationalisering af denne nye forskningsviden.

Speakers:

Kenneth Jay
Ph.d., KOMPIS, Co-founder, Chef for forskning og udvikling

13.20-14.00

Flexisme: De strukturelle årsager til stress

Stress har I mange år været individualiseret, men hvad er egentlig de strukturelle bagvedlæggende årsager til den stressepidemi som synes at have bidt sig fast de seneste år? Nye undersøgelsesresultater peger på, at selvcensur og frygten for at ytre sig om særlige kritisable forhold er medvirken til stress. Måske er det netop selvcensuren nøglen til at forstå opkomsten af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø fordi flere ikke længere tør ytre sig, og at der derved sat en negativ spiral i gang, som er svær at stoppe, når ingen tør sige fra af frygt for at blive stemplet som ufleksible.

Speaker:

Rasmus Willig
Lektor & Ph.d. programleder ved Roskilde Universitet

14.00-14.25

PAUSE – KAFFE & KAGE

14.25-14.55

Psykisk arbejdsskader – hvordan står det til med retssikkerheden?

Arbejdsskadeanmeldelser af arbejdsrelateret psykisk sygdom, hvordan står det til? Skal vi anmelde eller ej? Oplægget stiller skarpt på juridiske/lovgivningsmæssige aspekter af arbejdsskadesystemet, vi dykker ned i proces, aktører og lovgivning. Hvilke begrænsninger og muligheder er der i det nuværende system? Og hvordan ser fremtiden ud på området?

Speaker:

Marlene Louise Buch Andersen
Ph.d., Forsker på Juridisk Fakultet, Center for Virksomhedsansvar, Københavns Universitet

Yun Ladegaard
Forsker på Institut for Psykologi Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet

15.00-15.30

SAMI – Forskningsprojekt om at fremme det psykiske arbejdsmiljø gennem inddragelse af medarbejderne

Forskningsprojektet SAMI (styrket arbejdsevne for medarbejdere i industrien) er et satspuljefinansieret forskningsprojekt hvor der udvikles og testes nye medarbejderinddragede værktøjer og tilgange til at forbedre det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø i en og samme proces. Målgruppen for projektet er teams af industrioperatører, og projektet gennemførtes på tre separate produktionsvirksomheder. På stressbehandlingskonferencen præsenteres både de mest centrale værktøjer fra SAMI projektet (arbejdsmiljøkortet og forbedringstavlen) samt kvalitative og kvantitative resultater fra SAMI projektets evalueringsdel. Ved at sammenligne gennemførelsen og effekten af SAMI i de tre industrivirksomheder har vi fået ny viden om, hvordan et medarbejderinddragende interventionskoncept indvirker på både psykosocialt arbejdsmiljø og hvilken rolle den organisatoriske kontekst spiller for arbejdsmiljøtiltag.

Speaker:

Johan Simonsen Abildgaard
Seniorforsker, Cand. Psych. Ph.d.

15.30-15.45

KORT “STRÆKBEN PAUSE”

15.50-16.10

Minder for livet gennem mening med arbejdet

I sit oplæg om arbejdsglæde og medarbejderengagement i LEGOLAND vil HR Director Bente Noringriis fortælle om virksomhedens strukturerede arbejde med rekruttering, on-boarding og motivation af parkens 1500 sæsonmedarbejdere. Med udgangspunkt i virksomhedens servicecharter vises opbygningen af medarbejdernes kompetencer og forventningsafstemning i forhold til customer excellence. Gennem synlig ledelse, tillid og fokus på trivsel opnås virksomhedens ambition for gæsteoplevelsen: I LEGOLAND får alle børn lov at være helte i et univers af LEGO-klodser, og det er gennem WAUW-konceptet med interaktion i børnehøjde, at minder for livet skabes.

Speaker:

Bente Noringriis
HR Direktør, Legoland Aps.

16.15-16.45

Mental sundhed og indsatser på arbejdspladsen

Oplægget sætter fokus på tre centrale områder, når det handler om forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen:

1. Ledelsen spiller altid en nøglerolle. Der er behov for indsatser, som understøtter ledelsens muligheder for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer.

2. En del unge mistrives. Arbejdspladserne udgør en god arena for at understøtte de unges start på arbejdsmarkedet.

3. Små og mellemstore virksomheder er svære at nå gennem de sædvanlige kanaler. Der er derfor bl.a. behov for
indsatser som styrker netværk og tilgængeligheden af ekstern vejledning og rådgivning.

Oplægget peger på nogle oplagte muligheder og begrænsninger for forebyggende indsatser på arbejdspladserne på disse tre områder.

Speakers:

Jesper Kristiansen
Seniorforsker. Ph.d. Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Karen Albertsen
Seniorforsker. Ph.d. Team Arbejdsliv

16.45-16.50

Afslutning

Arrangørerne

Ændringer i programmet kan forekomme!

Skulle en eller flere oplægsholdere bliver syge på dagen finde vi et godt alternativ.

De små ”tidshuller” mellem oplæggene vil blive brugt til aktive minipauser

I 2019 bliver minipauserne varetaget af
Dag 1:
Stig Ingemann Sørensen, specialkonsulent i Videncenter for Arbejdsmiljø

Viden om Stress & Stressbehandling
Fredag 25 januar 2019
Kl. 9.00 - 15.40

TIDSPLAN

OPLÆG

SPEAKERE

8.30-9.00

MODTAGELSE & MORGENKAFFE

09.00-9.15

VELKOMST OG INTRODUKTION

ÅBNING

Yun Ladegaard, Christian Gaden Jensen & Malene Friis Andersen
Arrangører af Stressbehandlings- konferencen 2019

9.20-9.25

Introduktion til Qi Gong

Speaker:

Dorthe Djernis
cand.psych.aut. forsker ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet

9.25-10.00

Sundhedsfremmende Qi Gong- til stressreduktion- baggrund og praksis

Qi Gong har sine rødder i traditionel kinesisk medicin (ligesom akupunktur), og handler om at skabe balance i kroppen og sindets energiflow. I denne præsentation vil Yang Yubing komme ind på forskning i Qi Gong, forklare basale principper i kinesisk medicin og beskrive anvendelsen af Qi Gong i sundhedsfremme og behandling af bl.a. stress.

Speaker:

Yang Yubing
Ph.d. Professor ved Beijing Sports Universitet

10.00-10.10

UDGANG TIL FORHALLEN I STILHED

10.10-10.20

Qi Gong – Fælles i forhallen

Yang Yubing
professor ved Beijing Sportsuniversitet
Lillian Wong, Qi Gong Master. Formand for Dansk Health Qigong. Institutleder QTY Center

10.20-10.45

PAUSE

10.45- 11.15

Online forebyggelse af stress, depression og angst – muligheder og udfordringer

Internationalt er der gennem en årrække arbejdet systematisk med at udvikle og evaluere internetbaserede interventioner til forebyggelse af stress, depression og angst. Til trods for voksende evidens for effekt af teknologibaseret forebyggelse via internet- og mobilbaserede indsatser er få indsatser implementeret i praksis. Med afsæt i eksempler fra Telepsykiatrisk Center vil oplægget give et overblik over muligheder og udfordringer, når man implementerer online forebyggelse i praksis.

Speaker:

Marie Paldam Folker
afdelingschef, Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

11.20-11.40

Lederinddragelse som nøgleelement i stressbehandlingen

Tidlig Indsats har gennem en årrække tilbudt psykologiske stressbehandlingsforløb til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune. Vi gennemfører årligt 700-800 forløb. Et særligt kendetegn ved vores tilbud er, at der altid er kontakt mellem den behandlende psykolog og den stressramtes leder.
Ved at inddrage lederen kan psykologen lave en systematisk afdækning af stressproblematikken, som også omfatter lederens oplevelse og handlemuligheder. Man kan herved skabe løsninger, der fungerer for både den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Det er vores erfaring, at det forøger chancerne for et succesfuldt forløb, hvor medarbejderen kan fastholdes i jobbet.
I dette oplæg deler vi erfaringer og giver bud på, hvordan der kan arbejdes med lederinddragelse i psykologisk stressbehandling: Hvordan kan dialogen med ledere konkret gribes an? Hvad virker godt? Hvilke dilemmaer må håndteres?

Speaker:

Morten Kallehauge
specialkonsulent, cand.psych.aut. Tidlig Indsats, Arbejdsmiljø København. Københavns Kommune

11.40-12.00

Kultur som fællesskabende forebyggelse – vitaminer med mening

Mennesket har skabt kunst og kultur i tusinder af år. Kulturelt fællesskab er vigtigt for os. Men kan kultur forbedre vores mentale sundhed og forebygge forværringer af belastningssymptomer – hvordan gør vi det, og hvordan opleves det? Aalborg Kommune afprøver i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og Aalborg Universitet konceptet Kultur på Recept under navnet “Kulturvitaminer”. Kulturvitaminer er et tilbud til borgere med symptomer på stress, angst eller depression. Borgerne deltager i et ti-ugers forløb med forskellige kulturaktiviteter, som har til formål at styrke borgernes fællesskab, netværk og mentale sundhed, at reducere deres oplevelser af mistrivsel og at give dem et inspirerende frirum fra deres sygdomsprægede eller problemfyldte hverdag. Oplægget fremlægger først indholdet og tilrettelæggelsen af det kulturbårne 10-ugers program og erfaringerne hermed. Dernæst sættes der fokus på, hvad det er kunsten og kulturen bidrager med og hvordan borgerne oplever at deltage i Kulturvitaminer. Her fremlægges en nyligt publiceret rapport fra Aalborg Universitet, hvor kvalitative undersøgelser af borgernes oplevede effekter og processer i det kulturelle tilbud præsenteres. Gennem fællesskabet og aktiviteterne får den enkelte øje på sine indre ressourcer og kompetencer.

Speaker:

Anita Jensen
postdoc. Videnscenter for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet

Mikael Odder
Kulturkoordinator. Center for Mental Sundhed – Aalborg Kommune

12.00-12.45

FROKOSTPAUSE

12.45-12.50

INTRODUKTION TIL OPLÆG OM UDMATNING OG UDMATNINGSSYNDROM

Speaker:

Esther Sorgenfrei Blom
Cand.psych. MBSR lærer, Iyengar yoga lærer, Shôken elev i Boundless Way Zen

12.50-13.30

Utmattningssyndrom – bakgrund och nya forskningsresultat

Föredraget kommer att belysa uppkomsten av begreppet utmattningssyndrom, utvecklingen av diagnostiska kriterier och skattningsmetoder samt den ackumulerade evidensen för att det rör sig om ett tillstånd med en definitiv hjärnpåverkan och förändringar i olika biomarkörer, som stresshormoner, cellulära tillväxtfaktorer som VEGF och EGF samt astrocyterderiverade mikropartiklar i blod. Jag kommer också att beskriva olika behandlingsprinciper och ge preliminära data från en ny randomiserad kontrollerad studie som visar en statistiskt säkerställd förbättrad återgång i arbete hos långtidssjukskrivna utmattader lärare.

Speaker:

Marie Åsberg
Professor, MD Ph.d.
Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital

13.35 -14.15

Stress-related exhaustion – Biological and cognitive perspective

Vi gör en resa från att prata om utmattning och utbrändhet i ett vidare perspektiv inklusive internationellt perspektiv, diskutera problemet med olika begrepp och förekomst för att sen diskutera konsekvenser med betoning på kognitiv funktion, arbetsplatsen, genusperspektiv, evidens för behandling för olika grupper och återgång till arbete.

Speaker:

Ingibjörg Jonsdottir

Professor ved University of Gothenburg, Verksamhetschef på Institut för stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin.

14.15-14.45

PAUSE – KAFFE & KAGE

14.45 -15.25

Mænd med psykiske problemer – er det noget særligt?

Det forhold, at tre gange så mange mænd begår selvmord, at dobbelt så mange kvinder får diagnosen depression, at tre gange så mange mænd diagnosticeres for misbrug mv. tyder på, at der er store kønsforskellige i mænds og kvinders egne måder at forholde sig psykiske problemer på. Mens det professionelle opsporing- og behandlersystem synes at være kønsblindt. Her er påstanden, at mange mænd med psykiske problemer ikke opdages og får hjælp. Derfor er der behov for at være opmærksom på særlige symptomer, der optræder hyppigere hos mænd, og at mange mænd har svært ved at henvende sig til lægen med psykiske problemer – også ved stress og kriser. Oplægget vil fokusere på: Mænds måder at opfatte psykisk smerte og måder at få smerten til at gå væk på. Særlige reaktionsmåder/tilstandsformer hos mænd og mænds ambivalens mellem nærhed og tilknytning på den ene side og trang til autonomi og frihed på den anden.

Speaker:

Svend Aage Madsen
ph.d., Forskningsleder, Rigshospitalet, formand for Forum for Mænds Sundhed

15.25-15.40

AFRUNDING AF KONFERENCEN

Arrangørerne

Ændringer i programmet kan forekomme, skulle en eller flere oplægsholdere bliver syge på dagen finde vi et godt alternativ.

De små ”tidshuller” mellem oplæggene vil blive brugt til aktive minipauser

I 2019 bliver minipauserne varetaget af
Dag 2:
Lillian Wong, Qi Gong Master. Formand for Dansk Health Qigong. Institutleder QTY Center
Esther Sorgenfrei Blom, Cand.psych. MBSR lærer, Iyengar yoga lærer, Shôken elev i Boundless Way Zen

Back To Top